NFT Insights Whitepaper

Úvodem

Termín „Web3“ označuje nadcházející vývojovou etapu internetu založenou na vlastnictví digitálních aktiv v online ekosystému.

Základními pilíři Web3 jsou distribuované sítě známé jako „blockchainy“. Blockchainy umožňují uživatelům bezpečně a transparentně vlastnit a převádět aktiva v decentralizovaných sítích, kde daná aktiva nespadají pod kontrolu žádného centrálního subjektu.

Tato aktiva zapsaná na blockchainu lze přitom rozdělit do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří zaměnitelné tokeny (fungible tokens), které fungují podobně jako tradiční měny, a tak se často označují jako kryptoměny. Druhá skupina se skládá z nezaměnitelných tokenů (non-fungible tokens, NFT). NFT jsou na rozdíl od kryptoměn od sebe jednoznačně odlišitelné. Často slouží jako digitální sběratelské předměty, ale lze je využít v široké škále inovativních případů. A protože existují na blockchainu, lze NFT vlastnit, převádět a spolehlivě ověřovat jejich pravost.

Budování ekosystémů prostřednictvím NFT jako základních jednotek vlastnictví otevírá širé možnosti monetizace, z nichž ze své podstaty těží jak tvůrci, tak jejich uživatelé. S tím, jak se pomalu rozšiřují decentralizované ekosystémy umožňující digitální vlastnictví, uživatelé internetu přestávají být závislí na centralizovaných platformách, které mnohdy zpeněžují osobní údaje a mají plnou kontrolu nad jednotlivými účty (jak je typické pro etapu Web2).

Nicméně i když Web3 slibuje, že osvobodí uživatele internetu ze sevření mantinelů Web2, v současné době trpí čtyřmi hlavními překážkami:

 • Nedostatečné pochopení sociálních a etických důsledků technologií Web3. Přestože tyto technologie mají významné sociální a etické důsledky, mnoho lidí nechápe jejich potenciální dopad. Pochopení těchto důsledků může lidem pomoci činit informovaná rozhodnutí o tom, jak tyto technologie používat odpovědným a etickým způsobem.
 • Blockchain je technologie, na níž jsou založeny kryptoměny, které se staly nechvalně proslulé nejrůznějšími podvody, hackerskými útoky a katastrofickými selháními. Tato negativní pověst výrazně brání širšímu přijetí Web3.
 • Nedostatek vzdělávání na téma Web3 velmi ztěžuje nástup uživatelů a přispívá k převládajícím negativním náladám kolem této technologie.
 • Pochopení Web3 a všudypřítomnost blockchainu v širším kontextu (sociálním, technologickém, politickém apod.).

Proč je vzdělávání na téma Web3 nezbytné

Stejně jako u každé nově vznikající technologie je kvalitní vzdělávání zásadní pro vytvoření znalostní základny uživatelů a zamezení mylným představám nováčků. V případě Web3 je to obzvláště důležité, protože příslušné technologie již nyní svádějí těžký boj s negativním vnímáním způsobeným nejrůznějšími kverulanty.

Zatímco kryptografické podvody připomínající ponziho schéma a katastrofální selhání velkých institucí v oblasti kryptoměn dominují titulkům novin a přesvědčují velké skupiny světové populace, že cokoliv, co souvisí s blockchainem, je ze své podstaty podvod nebo oslavovaný digitální hazard, skutečný účel a vize této technologie nemohou být od tohoto vnímání vzdálenější.

Web3 má potenciál zcela změnit fungování internetu ve prospěch tvůrců aplikací i uživatelů. Již nyní existuje nepřeberné množství aplikací Web3, které využívají NFT k distribuci vlastnictví samotných platforem a přeměňují nejrůznější členství v cenný zdroj. Platformy pro sledování dodavatelského řetězce založené na blockchainu nabízejí transparentní a automatické systémy pro sledování přepravy fyzického zboží, a platformy sociálních médií Web3 jsou připraveny zmírnit monopolizaci online médií a zneužívání uživatelských dat, na které v současnosti dohlížejí korporace sociálních médií.

Tato hrstka případů použití představuje pouze nepatrný záblesk stávajícího ekosystému Web3 a představuje nepatrný zlomek jeho potenciálu. Naprostá většina uživatelů internetu se však s žádným praktickým případem použití Web3 nesetkala nebo se setkala jen velmi málo. Jak se další vývojová etapa internetu rozrůstá a vyvíjí, počet potenciálních uživatelů Web3 stále zaostává.

Velkou část viny lze připsat výrazné absenci spolehlivých a kvalitních vzdělávacích materiálů o Web3. Dokonce i ti, kteří mají silnou touhu vzdělávat se v oblasti Web3 a podílet se na ní, mohou zjistit, že začít je neúnosně obtížné. Bez soustředěného úsilí o zlepšení kvality, kvantity a dostupnosti vzdělávání o Web3 se tempo jeho zavádění bude nadále protahovat.

Jak NFT Insights pomáhá

NFT Insights je nezisková organizace v podobě spolku, která se snaží usnadnit vzdělávání v oblasti Web3 a urychlit masové přijetí a odpovědný rozvoj této technologie.

Jejím cílem je rozptýlit běžné mylné představy o Web3, upozornit na jeho potenciál a pomoci uživatelům začít v tomto prostoru s pevnými základy pro růst a rozšiřování jejich sociálních sítí. Zvyšováním povědomí o inovativních projektech Web3 a vzděláváním širšího publika o základní technologii se NFT Insights snaží účinně chránit širokou populaci proti kryptografickým podvodům a nalodit ji do ekosystému, z něhož může mít velký prospěch.

Odborné znalosti v dané oblasti:

 • Tech - Pochopení blockchainu je základem pro pochopení užitečnosti Web3. NFT Insights poskytuje vývojářům blockchainu a technologickým inovátorům prostor pro prezentaci jejich pohledu na základní technologii, na které Web3 stojí, jak funguje a jak ji efektivně využívat.
 • Legal - Soulad s právem v rámci Web3 je stále ošemetné téma, protože vztah právních řádů a norem k Web3 dosud nebyl jednoznačně stanoven. NFT Insights se proto snaží objasnit současný stav a analyzovat různé cesty vpřed.
 • Umění - NFT se staly synonymem pro digitální umělecká díla. Existuje přitom mnoho koncepčních uměleckých projektů NFT, které posouvají hranice v rámci širšího světa umění. NFT Insights poskytuje umělcům v rámci Web3 prostor pro prezentaci jejich nápadů a navázání kontaktů s kolegy.

Aktivity NFT Insights jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí:

 • Série eventů.
 • Online vzdělávání.
 • Vzdělávací workshopy.
 • Mentoring
 • Budování komunity.

Série eventů

Série eventů NFT Insights, která byla zahájena v září 2022, spojuje lídry a špičkové osobnosti v oboru se začínajícími tvůrci, nadšenci a uživateli Web3. Na těchto akcích se přitom konají prezentace o různých aspektech ekosystému Web3.

Online vzdělávání

Komplexní a dostupné vzdělávací materiály jsou zásadně důležité pro posílení povědomí a porozumění o Web3. NFT Insights spouští sérii online kurzů zaměřených na nováčky v oblasti NFT a soustředící se na různá témata v rámci tohoto prostoru. Online kurzy tvoří:

 • Videokurzy - přednášky špičkových odborníků v oboru na technická, právní a umělecká témata, která se týkají Web3.
 • Články - písemný obsah, který doplní videokurzy, a blog, kde budou mít čtenáři přehled o nejnovějších inovacích a poznatcích v oblasti NFT.
 • Discord - zájemci se mohou účastnit prezentací, panelových diskusí a otázek a odpovědí (Q&A), jakož se i ptát na cokoliv, s čím případně potřebují pomoci.

Vzdělávací workshopy

Mnoho společností potřebuje své zaměstnance seznámit s Web3 nebo se jednoduše rychle zorientovat v celém ekosystému. Odborníci z NFT Insights nabízejí jednotlivcům i firmám konzultace a vzdělávací workshopy, které jim pomohou doplnit mezery ve vzdělání v oblasti NFT a udržet je v obraze o nejnovějším dění.

NFT Insights poskytuje workshopy zejména na téma úvodu do Web3 a inkluzivity ve Web3.

Mentoring

Protože jednou z hlavních činností je vzdělávání komunit o Web3, NFT a metaverzu, přinášíme mentoring jako impuls pro začínající ženy a kohokoliv, kdo jim pomůže s prvními kroky v těchto tématech. Náš mentoring je otevřený všem s důrazem na ženy, a to vzhledem k výrazným genderovým předsudkům, které v současné době ve Web3 existují. Chceme být hybnou silou změn a vytvořit inkluzivnější prostředí kolem technologií.

Budování komunity

Všechny výše uvedené aktivity jsou součástí úsilí k budování a rozvoji prosperující komunity Web3. Komunity podporují vše, co děláme, od řešení a produktů, až po kulturu, kterou budujeme kolem projektů Web3 a NFT. Sdružování lidí prostřednictvím akcí nebo sociálního podnikání a práce na projektech Web3 vytváří pocit sounáležitosti a sdílení znalostí. Naše vzdělávací úsilí doplňuje péči o aktivní a angažovanou komunitu; naše aktivity se tak zaměřují na oba konečné cíle.

Podpora NFT Insights

Jako nezisková organizace je NFT Insights částečně financována sponzory a nejrůznějšími podporovateli. Samotná podpora je založena na modelu Web3, kdy sponzoři a podporovatelé obdrží NFT, který nese různé výhody, a získají přístup k exkluzivním zdrojům a událostem. Veškeré příjmy z podpory, akcí a online vzdělávacích materiálů se vracejí přímo zpět do podpory cílů NFT Insights.

Sociální podnikání

NFT Insights funguje na principu „sociálního podnikání“. Sociální podnikání je typ obchodního modelu, který se snaží dosáhnout jak ekonomické, tak sociální hodnoty. Sociální podnikání se tak zaměřuje na vytváření pozitivního sociálního a environmentálního dopadu, nikoliv pouze na maximalizaci zisku. Může mít přitom mnoho různých forem a být použito v různých odvětvích, včetně zdravotnictví, vzdělávání či v oblastech dostupného bydlení. Vybranými společnými charakteristikami sociálního podnikání jsou:

 • Jasné sociální nebo environmentální poslání - sociální podnikání se řídí jasným posláním řešit konkrétní sociální nebo environmentální problém.
 • Zaměření na udržitelnost - sociální podnikání se snaží být finančně soběstačné, aby mohlo mít dlouhodobě pozitivní dopad.
 • Hybridní obchodní model - sociální podnikání často kombinuje prvky tradičního podnikání, jako je prodej výrobků nebo služeb, s prvky neziskových organizací, jako je získávání darů nebo grantů.
 • Závazek k transparentnosti a odpovědnosti - sociální podnikání je často transparentní, pokud jde o činnost a její dopad, a může se zodpovídat správní radě nebo jiným externím zúčastněným stranám.

Sociální podnikání může být strukturováno do podoby ziskové společnosti, neziskové organizace nebo jako jejich hybrid, které mohou vlastnit a provozovat jednotlivci, komunity nebo větší organizace lidí.

Proč jsme si vybrali sociální podnikání?

Pokud poskytnete dar charitativní organizaci, utratí jej za poskytování sociální hodnoty - jednou. Pokud dáte dar organizaci řídící se principy sociálního podnikání, je investován do účelu podle udržitelného ekonomického modelu. To znamená, že Váš dar bude přinášet sociální hodnotu po celou dobu. Jedná se o model, který mění pravidla hry a který Muhuammadu Yunusovi vynesl Nobelovu cenu míru, a který jsme s pokorou přijali.

Závěrem

NFT Insights se snaží stát dominantní vůdčí silou ve vznikajícím ekosystému Web3. Vzdělávání uživatelů o technologii, jejím využití a osvědčených postupech usnadní masové přijetí Web3 a zahájí novou éru internetu.

Oslovením nových uživatelů, jejich vzděláváním a propojením s předními osobnostmi v oboru pomůže NFT Insights vychovat novou generaci uživatelů internetu. Tato nová generace bude mít pevnou představu o výhodách této technologie, o úskalích tohoto prostoru a o tom, jak se jim vyhnout. Stejně tak zjistí, jak využít Web3 k tomu, aby nakonec vedla lepší život.